Leeruitkomsten & toetsing

Waar je ook kijkt, waar je ook heen gaat, technologie is vrijwel altijd om je heen: Zelf maak je waarschijnlijk gebruik van een smartphone met de nieuwste functies en zullen veel dagelijkse handelingen hierin opgeslagen en bijgehouden worden. Communicatie met anderen gaat vooral via dit device. Kijk je om je heen zul je zien dat veel mensen technologie ‘handig’ inzetten om handelingen en acties makkelijker en sneller te maken. Ook in de scholen speelt technologie een groter rol: Veel content / lesmethoden staan ‘online’, er zijn touchscreens in de klas, leerlingen hebben eigen devices waarop zij maatgericht kunnen werken aan hun leerbehoefte, etc. Gaat dit allemaal dan vanzelf?

De leerkracht in de klas heeft een cruciale rol om het onderwijs af te stemmen op de leerlingen die hij of zij in de klas heeft. Naast kennis en vaardigheden op verschillende vakinhouden en in het lesgven, zijn digitaal didactische vaardigheden tegenwoordig onmisbaar voor een leerkracht. Deze vaardigheden staan centraal bij ‘Digitale Didactiek & Mediawijs’. Daarbij kijken we ook naar aspecten over de wijze waarop je leerlingen digitaal vaardig(er) kunt maken, aandacht kunt besteden aan onderwerpen zoals mediawijsheid, computational thinking, 21st Century Skills en programmeren, etc. Het resultaat hiervan is dat jij tijdens de opleiding op een bepaald moment kun aantonen dat jij ‘Digitale Didactiek & Mediawijs’ bekwaam bent. Dit houdt in dat je zelf niet alleen vaardig bent in het gebruik van technologie en het verstandig omgaan hiermee, maar ook dat je leerlingen hierin kunt begeleiden en ondersteunen. Daarbij beheerst je een breed repertoire aan digitale tools die je didactisch onderbouwd in kunt zetten in je eigen onderwijs. Je kunt een voortrekkersrol spelen in de school waar jij werkt en andere collega’s hierin ondersteunen.


Jaar 1 / Propedeutische fase: Digitale Geletterdheid
In het eerste jaar/propedeutische fase van de Pabo werk je aan je eigen kennis en vaardigheden op het gebied van Digitale Geletterdheid. Middels het uitvoeren van activiteiten (blocks) in je stage , het volgen van trainingen, verdiepen in houden en het bijhouden van een digitaal portfolio toon je aan dat jij Digitaal Geletterd bent. Je werkt aan de ict-bekwaamheidseisen op propedeutisch niveau uit de Digitale Didactiek & Mediawijs – bekwaamheid

Learning Outcome:

Middels authentiek (e-)(didactisch) materiaal laat je in een navigeerbaar online portfolio zien dat je bekend bent met digitale geletterdheid, jonge en oudere leerlingen hierin kunt ondersteunen, digitaal didactisch kunt handelen, kunt organiseren en kunt blijven ontwikkelen en professionaliseren met behulp van technologie. Je illustreert hiermee jouw beheersing van de vastgestelde bekwaamheidseisen op propedeutisch niveau uit de Digitale Didactiek & Mediawijs-bekwaamheid.

Tijdens het beoordelingsgesprek demonstreer je de highlights van je portfolio; op basis van je portfolio en het eindgesprek wordt vastgesteld of je de vastgestelde bekwaamheid op propedeutisch niveau uit de Digitale Didactiek & Mediawijs – bekwaamheid op beginnersniveau (voldoende), gevorderd niveau (goed) of excellent niveau (uitstekend) beheerst.

Toetsing Digitale Geletterdheid: Digitaal Portfolio + interview (3 EC)

Toelatingseis voor het gesprek:

Je digitale portfolio bevat een uitwerking met daarin opgenomen en onderbouwd wat maakt dat jij de bekwaamheidseisen van Digitale Didactiek & Mediawijs op propedeutisch niveau beheerst, met daaraan gekoppeld authentieke bewijzen of blocks.

Je hebt minimaal 8 ‘blocks’ verzameld in je digitaal portfolio * . De uitwerking voor de blocks heb je toegelicht en geplaatst. Hierbij maakt je een koppeling met de bekwaamheidseisen van Digitale Didactiek & Mediawijs.

* Studenten gestart in de deeltijd Pabo in februari 2020 werken niet met ‘blocks’ in de propedeutische fase. Wel wordt het behalen van blocks geadviseerd. Studenten in de deeltijd Pabo vanaf september 2020 werken wel met ‘blocks’.

Hoofdfase: Digitale Didactiek & Mediawijs - bekwaamheid
In de hoofdfase ga je in de leergebieden verder met het ontwikkelen van je eigen kennis en vaardigheden op het inzetten en gebruik maken van technologie. Waar in het eerste jaar de focus op je eigen vaardigheid ligt, ligt in de hoofdfase de nadruk op het inzetten en toepassen voor, met en door leerlingen. Je werkt aan de eisen op hoofdfase-niveau uit de Digitale Didactiek & Mediawijs – bekwaamheid.

In de hoofdfase ga je door met het verzamelen van blocks. Nadat je in de propedeuse ‘Digitale Geletterdheid’ hebt afgerond en 8 blocks hebt verzameld, ga je in de hoofdfase nog eens 8 blocks verzamelen. In totaal verzamel je in de gehele opleiding minimaal 16 blocks.
Voordat je in de hoofdfase je eindassessment kunt doen, moet je aangetoond hebben in je digitale (ontwikkelings) portfolio deze 16 blocks verzameld (8 in de propedeutische fase en 8 in de hoofdfase) te hebben. Wanneer je dit kunt aantonen in je portfolio, kun je de ‘badge’ (digitaal certificaat) voor Digitale Didactiek & Mediawijs aanvragen onder de knop ‘Inleveren’ -> Hoofdfase). Nadat je portfolio controleert is op de blocks onvang je de badge, die je in je portfolio en CV kunt zetten.

De ict-bekwaamheidseisen op hoofdfase-niveau komen geïntegreerd terug in het eindassessment van de hoofdfase.
Je PPI-er besteed tijdens de ontwikkelingsgesprekken aandacht met je aan jouw ontwikkeling op de bekwaamheidseisen uit de Digitale Didactiek & Mediawijs – bekwaamheid.


Bekijk hier de Digitale Didactiek & Mediawijs – bekwaamheid in een printbaar document.

Beoordelingsrubric Digitale Geletterdheid

Bekwaamheidsgebieden
Deze vier ict-bekwaamheidsgebieden worden gebruikt als handvat:

Digitale geletterdheid: Welke bekwaamheden hebben leraren nodig om leerlingen/studenten te begeleiden op weg naar burgerschap en om de digitale kloof te verkleinen?

Leersituatie: Welke keuzes maakt de leraar vanuit de leersituatie? Welke didactiek en ict-middelen zijn geschikt om optimaal te leren?

Professionalisering: Wat voor professionaliseringsbeleid is nodig om leraren ict effectief te laten inzetten, zowel individueel als in het collectief?

Organisatie: De organisatie geeft leraren taken op het gebied van ict-bekwaamheid. Hoe zorg je dat de uitvoering uniform gebeurt, vanuit een consistent beleid en volgens wet- en regelgeving?